Tác giả: Admin

Đồng vị Phóng xạ

Đồng vị là một loại nguyên tử, đơn vị vật chất nhỏ nhất giữ lại tất cả các đặc tính hóa học của một nguyên tố. Đồng vị là …
0983 374 983